EN FI SE
Close

Select your language:

Prospekt

Viktig Information

Tillgång till informationen och dokumenten på denna del av Nepas webbplats är begränsad av regulatoriska skäl. För att du ska vara berättigad till att ta del av den begränsade informationen förutsätts att du godkänner och bekräftar nedanstående villkor varje gång du önskar tillgång till den här delen av hemsidan. Din bekräftelse ska vara sanningsenlig och korrekt.

Detta material riktar sig inte till och är inte tillgängligt för personer med hemvist eller som befinner sig i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där deltagande i Nepas nyemission, liksom köp eller försäljning av nya eller befintliga aktier inte är tillåten.

Informationen och handlingarna på denna del av webbplatsen riktar sig inte, direkt eller indirekt, till personer vars deltagande i erbjudandet förutsätter att ytterligare prospekt upprättas eller registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Informationen på webbplatsen kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas till eller i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. De aktier som omfattas av erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller någon motsvarande lag i någon delstat i USA. Erbjudandet omfattar inte heller personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där erbjudandet eller distribution av prospektet eller annat material på webbplatsen strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.

Genom att acceptera nedan bekräftar jag att jag har läst och accepterat att vara bunden av den information, de instruktioner samt de villkor och bestämmelser som lämnas på webbplatsen samt bekräftar att jag inte befinner mig i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion i vilken distribution av eller deltagande i erbjudandet inte skulle vara förenlig med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller där deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Important Information

Access to the information and the documents contained on this part of Nepas website is restricted for regulatory reasons. In order to be eligible to view the restricted information you are required to agree to and confirm the following terms and conditions each time you seek access to this part of the website. Your confirmation must be true and accurate.

This material is not intended for and must not be accessed by persons resident or physically present in the United States of America, Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Singapore or South Africa or in any other jurisdiction where participating in Nepas issue of shares, or purchase or sale of new or existing shares, is not permitted.

The information and documents contained on this part of the website are not, directly or indirectly, being made to persons whose participation in the offer requires that any additional prospectuses are prepared or registration effected or that any other measures are taken in addition to those required under Swedish law. The information on the website must not be provided, mailed, sent or otherwise distributed to, in or into any country in which the distribution would require any such additional measures to be taken or would be in conflict with any law or regulation in such country. The shares in the offer have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, or a corresponding law in a federal state in the United States of America. The offer does not include persons in Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Singapore, South Africa or in any other jurisdiction where the offer or the distribution of the prospectus or other material on the website constitute a violation of the local securities laws or regulations or require that additional prospectuses are prepared, registered or that other measures are taken in addition to those required under Swedish law.

By accepting below I confirm that I have read and agree to be bound by the information, instructions, conditions and terms of this website and that I am not located in the United States of America, Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, Singapore, South Africa or any other jurisdiction in which the distribution or participation in the offer would not be made in compliance with laws and regulations in such jurisdiction or where the participation in the offer requires additional prospectuses, registration or other measures than those required under Swedish law.