EN FI SE
Close

Select your language:

Bolagsordning

Bolagsordning

Organisationsnummer: 556865-8883

§ 1. Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Nepa AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2. Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms (län), Stockholms (kommun).

§ 3. Verksamhet

Aktiebolaget ska, direkt eller genom del- eller helägda bolag, bedriva verksamhet inom tjänster och lösningar för web- och internetintervjuer, samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4. Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 100 000 kronor och högst 4 400 000 kronor.

§ 5. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 5 500 000 stycken och högst 22 000 000 stycken.

§ 6. Styrelse och revisorer

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med högst 5 suppleanter. Styrelseledamöterna väljs varje år på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Bolaget ska ha 1-2 godkända eller auktoriserade revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller 1 registrerat revisonsbolag

§ 7. Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Aktieägare, som vill delta på bolagsstämman, ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 8. Ärenden på årsstämman

På årsstämman ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två justeringsmän.

4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

7. Beslut

a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

b. om disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor.

9. Val av styrelse och revisor.

10. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

 

§ 9. Räkenskapsår

Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari-31 december.

§ 10. Avstämningsförbehåll

Aktiebolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

***

Antagen vid extra bolagsstämma den 27 januari 2016